UAB „ACHEMOS“ MOKYMO CENTRO PRIVATUMO POLITIKA

 

UAB „Achemos“ mokymo centras (toliau Bendrovė) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiama Bendrovės interneto svetainėje taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad ši politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Bendrovės tinklą.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.

Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų apsaugos užtikrinimui fizinių asmenų –Bendrovės interneto svetainės lankytojų, kitų suinteresuotų asmenų (toliau – Asmenys ar Duomenų subjektai) atžvilgiu.

Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip bendrovėje tvarkomi ir saugomi asmenų duomenys.

Duomenų valdytojaBendrovė, buveinės adresas Kosmonautų g. 15, Jonava, LT–55141, el. pašto adresas info@achemamc.lt.

Bendrovė yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys yra šie –  el. pašto adresas dap@achemosgrupe.lt, tel. 8 612 22646.

 

1.    Vykdoma duomenų tvarkymo veikla

1.1.   Bendrovė informuoja, kad interneto svetainėje gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys (asmens duomenų kategorijos) šiuo tikslu ir pagrindu:

1.2.   Atsakymų ir informacijos pateikimo Asmenims tikslas:

1.3.   tuo atveju, jei Asmenys pateikia klausimą/komentarą Bendrovės internetinėje svetainėje užpildžius atitinkamus laukus klausimui/komentarui išsiųsti arba nurodytais kontaktais – elektroniniu paštu, telefonu ar registruotu paštu, tam kad būtų tinkamai atsakyta į klausimą/komentarą, Bendrovė renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: identifikacinius duomenis, kontaktinius duomenis (el.pašto adresą ir/ar telefono numerį), susirašinėjimą ir jame esančius su Asmeniu susijusius duomenis.

1.4.   Bendrovė šiuos duomenis tvarko teisėto intereso pagrindu, t.y. atsakyti į Asmenų klausimus/komentarus, aptarnauti klientus.

1.5.   šiuo tikslu renkami asmens duomenys bus saugomi 12 mėnesių. Šis terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

1.6.   Asmenų duomenis Bendrovė naudoja tik tam, kad galėtų tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Asmenų klausimus/komentarus, suteikti Asmenims reikiamą informaciją, atsakyti į Asmenų klausimus, išspręsti Asmenų prašymus ar reikalavimus, pakonsultuoti. Užklausos duomenis Bendrovė taip pat gali analizuoti siekdama gerinti Bendrovės veiklos ir Asmenims teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Asmenų nuomonę bei pasiūlymus.

1.7.   Bendrovė neviešina savo susirašinėjimo su Asmenimis informacijos. Tačiau jei Asmenų užklausa, pretenzija gaunama viešose interneto svetainių komentarų formose ar socialinių tinklų komentaruose, Bendrovė pasilieka teisę atsakymą / komentarą pateikti viešai, tokia pačia forma kokia buvo gauta užklausa.

1.8.   Duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

1.9.  Tais atvejais, kai Asmenys komunikuoja su Bendrove arba domisi Bendrovės veikla oficialiuose Bendrovės socialinių tinklų paskyrose (Facebook, LinkedIn,), Bendrovė renka ir tvarko šiuos duomenis: vardas, pavardė, įrašo komentarai, įrašo pasidalinimai, informacija apie paspaudimus „patinka“ ir „sekti“ Bendrovės socialinio tinklo paskyroje, informacija apie tai, kada pradėjote sekti ar pamėgote socialinio tinklo paskyrą, informacija apie reakcijas prie įrašų, nuotrauka, žinutė, žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, atsakymas į žinutę, atsakymo į žinutę pateikimo laikas.

 

2.      Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

2.1.   Asmenų duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, ir pan.

2.2.   Asmens duomenys gali būti perduoti teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.).

2.3.   Siekiant tinkamai administruoti Bendrovės socialinių tinklų paskyras, kai tai leidžia teisės aktai, Asmens duomenys gali būti perduodami už Europos Ekonominės Erdvės ribų šiems duomenų gavėjams:

2.4.   LinkedIn Corporation (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy Shield) programą);

2.5.   Google LLC (JAV) ir jos patronuojamosios bendrovės (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy Shield) programą);

2.6.   Facebook, Inc. (JAV) (duomenys saugomi pagal Privatumo skydo (angl. Privacy Shield) programą);

2.7.   Jeigu į Asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų kiti, nei nurodyta,  ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys Asmens duomenų gavėjai, Asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti 28 – ame ir 29 – ame punktuose nurodytais kontaktais.

2.8.   Asmens duomenys  taip pat gali būti perduoti kitiems asmenims Duomenų subjekto sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

2.9.   Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

2.10.              Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Asmenų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

2.11.              Jeigu Bendrovė naudoja svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Asmenys naudojasi interneto svetainėje pateikta informacija, Asmenų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas.

2.12.              Duomenų valdytojas nenumato siųsti Asmens duomenų trečiajai šaliai (šaliai, kuri nėra Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės zonos valstybė narė) arba tarptautinei organizacijai, išskyrus jei tai numatyta šioje Privatumo politikoje.

2.13.               Jei Duomenų valdytojas numatys Asmens duomenis perduoti įmonėms arba organizacijoms trečiosiose šalyse, Duomenų valdytojas užtikrins norminiuose aktuose nustatytas procedūras Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos lygio užtikrinimui.

 

3.      Slapukų politika

 

3.1.   Slapukas – mažas duomenų rinkinys, kurį interneto svetainė įrašo į asmens kompiuterio, mobilaus prietaiso ar kito įrenginio naršyklę. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti kompiuterį, mobilųjį prietaisą ar įrenginį.

3.2.   Bendrovės svetainėje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:

3.2.1.Techniniai slapukai. Techniniai slapukai padeda rodyti Bendrovės svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam svetainės funkcionavimui.

3.3.   Slapukai gali būti naudojami tik jeigu atitinkamas abonentas ar faktinis svetainės naudotojas davė sutikimą. Sutikimas nėra būtinas duomenų techniniam saugojimui ar naudojimui, kurio vienintelis tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip pat būtinais atvejais teikti informacinė visuomenės paslaugas, kurias užsako abonentas ar faktinis svetainės naudotojas.

3.4.   Sutikimai dėl slapukų naudojimo gali būti gaunami šiais būdais: naršyklės nustatymai, informavimo eilutė interneto svetainėje, iššokantys langai, registracija interneto svetainėje. Apsilankius Bendrovės interneto svetainėje lankytojas gali pasirinkti, ar nori naudoti slapukus. Slapukus galima valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galima pasirinkti, kuriuos slapukus norima priimti ir kuriuos atmesti. Daugumoje naršyklių galima patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus, blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių, blokuoti visų slapukų siuntimą, uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

3.5.   Jei svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Informuojame, kad visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant Bendrovės svetainę) gali neveikti tinkamai.

3.6.   Duomenys apie naudojamus slapukus www.achemamc.lt:

 

Pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas/ Galiojimo laikas

Renkami ir tvarkomi asmens duomenys

PHPSESSID

Nurodo, kad puslapis naudoja PHP programavimo kalbą

Sukuriamas vartotojui atvėrus puslapį, o ištrinamas vartotojui išjungus naršyklę

Sugeneruojamas unikalus identifikatorius

 

4.      Duomenų subjektų teisės

4.1.   Asmenys turi šias teises:

4.1.1.teisę susipažinti su duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;

4.1.2.teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

4.1.3.teisę reikalauti ištrinti duomenis;

4.1.4.teisę apriboti duomenų tvarkymą;

4.1.5.teisę į duomenų perkeliamumą;

4.1.6.teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;

4.1.7.teisę nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam;

4.1.8.teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus su duomenų apsaugos pareigūnu kontaktais aukščiau nurodytais kontaktais, taip pat susisiekus su Bendrove patogiu būdu.

4.2.   Prašymai dėl teisių įgyvendinimo bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

4.3.   Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną aukščiau nurodytais kontaktais.

5.      Asmens duomenų saugumas

5.1.   Bendrovė asmens duomenis tvarko atsakingai, teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Bendrovė įgyvendina tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5.2.   Teisių gynimo tvarka

5.3.   Informuojame, kad asmenys turi teisę skųsti Bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

6.      Baigiamosios nuostatos

6.1.   Bendrovės svetainėje gali būti į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

6.2.   Atnaujinus šią privatumo politiką, informacija bus pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.achemamc.lt.

 

6.3.   Dėl bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Bendrovėje, prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną šiais kontaktais: el. pašto adresas dap@achemosgrupe.lt, tel. 8 612 22646.